top of page

Privacyverklaring

Het verzamelen, verwerken en analyseren van (persoonlijke) informatie vormt een basis van de onderzoek- en ontwerpactiviteiten van Track-landscapes.

Dit schept wettige verplichtingen m.b.t. de omgang van deze persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring zetten we onze omgang met deze gegevens uiteen.

Online Surveys

Een eerste vorm van gegevens die we verzamelen zijn resultaten van online surveys. Hierbij wordt altijd in de introductie vermeld wat de omgang is met gegevens. 

Een aantal richtlijnen zijn hierin van toepassing

-       We verzamelen geen gegevens die zijn te herleiden naar een individueel persoon. 

-       We gebruiken de gegevens/resultaten alleen voor hetgeen waar het voor bedoeld is; onderzoek naar ruimtelijke beleving, ervaringen en gebruik. 

Strava Metro

Een tweede vorm van persoonsgegevens die we verzamelen zijn openbare gegevens van activity tracking applicaties. Dit zijn ruimtelijke, geaggregeerde gegevens afkomstig uit Strava Metro. 

 

M.b.t. de nieuwe privacy wetgeving berust ons recht op het verzamelen van deze activity tracking gegevens op de grondslag ‘noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen’.

Dit houdt in de eerste plaats in dat een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om uw bedrijfsactiviteiten te verrichten. In ons geval is het visualiseren van ruimtegebruik en beleving de kern van onze bedrijfsvoering, de noodzaak voor het verzamelen van deze gegevens staat buiten kijf. Ten tweede moet de verwerking van de persoonsgegevens ‘noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang’. De verwerking dient daarin getoetst te worden twee eisen: (1) subsidiariteit en (2) proportionaliteit. 

Subsidiariteit stelt dat het doel niet op een voor de betrokken personen (personen waarvan gegevens verzameld worden) minder nadelige manier bereikt kan worden. Voorzover ons bekend is er geen andere manier om ruimtelijk gedrag van onze doelgroepen (hardlopers, fietsers, wandelaars een andere recreanten) in beeld te brengen dan de methodes die wij gebruiken (gegevens verzamelen via Strava Metro).

 

Proportionaliteit stelt dat het doel van de verwerking ‘in verhouding staat tot de inbreuk voor de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt’. Er dient dus een afweging gemaakt te worden tussen onze belangen en de belangen van de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, dit dient vervolgens in verhouding tot elkaar te staan. Wij achten de schending van privacy zeer klein omwille van de volgende principes die wij toepassen in ons werk:

 

  • We verzamelen alleen data die via www.strava-metro.com wordt aangeboden. Hievoor is eerst een partnership met Strava aangevraagd. 

  • Hier heeft elke persoon de keuze of hij/zij zijn gegevens als beschikbaar voor deze toepassing instelt of niet. Indien een persoon op een platform ervoor kiest om zijn/haar gegevens op ‘niet gebruiken voor Strava Metro’ in te stellen, zijn de gegevens voor ons niet verzamelbaar.

  • Deze gegevens zijn niet persoons-gebonden, het zijn tellingen. Verzamelde persoonlijke informatie wordt nooit op een individueel niveau onderzocht of gevisualiseerd. We zijn geïnteresseerd in het (ruimtelijk) gedrag van diverse doelgroepen zoals ‘hardlopers’ of ‘racefietsers’, gedrag van een of enkele individuen is vanuit dat kader voor ons niet interessant. De afbeeldingen en publicaties die wij openbaar weergeven zijn dan ook nooit herleidbaar tot een individu.

  • We bewaren data niet langer dan voor het beoogde doel/project noodzakelijk is.

  • We delen deze persoonsgegevens niet met andere partijen buiten de samenwerking.

 

Ruimtelijke gegevens van samenwerkingspartners

Gegevens die we uitwisselen met samenwerkingspartners zijn niet persoonsgebonden. Wel ontvangen we bijvoorbeeld ruimtelijke informatie (kaartmateriaal), of andere vormen van onpersoonlijke informatie. Deze informatie wordt alleen opgeslagen op Google Drive, en niet zonder toestemming gedeeld met derden.

 

 

Foto’s

In het uitvoeren van ruimtelijk onderzoek is het maken van foto’s noodzakelijk. Ook ons onbekende mensen kunnen op deze foto’s staan; ons werk is het onderzoeken van menselijk-ruimtelijk gedrag en voorkeuren. Het in beeld brengen daarvan is noodzakelijk. Indien we foto’s publiceren in openbare documenten, worden gezichten onherkenbaar gemaakt, zodat beelden niet te herleiden zijn naar te identificeren individuen.  

 

<2019

T/m 2018 verzamelde Track-landscapes ook gegevens uit de apps Endomondo en Runkeeper. In de privacyverklaring van destijds zijn onze verwerkingsprincipes van destijds uitgelegd. Deze is via https://we.tl/t-YARa3RDuai te downloaden 

bottom of page