Privacyverklaring

Het verzamelen, verwerken en analyseren van (persoonlijke) informatie vormt een basis van de onderzoek- en ontwerpactiviteiten van Track-landscapes.

Dit schept wettige verplichtingen m.b.t. de omgang van deze persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring zetten we onze omgang met deze gegevens uiteen.

Een eerste vorm van gegevens die we verzamelen zijn resultaten van online surveys. Hierbij wordt altijd in de introductie vermeld wat de omgang is met gegevens. 

Een aantal richtlijnen zijn hierin van toepassing

 • We verzamelen geen gegevens die zijn te herleiden naar een individueel persoon. 

 • We gebruiken de gegevens/resultaten alleen voor hetgeen waar het voor bedoeld is; onderzoek naar ruimtelijke beleving, ervaringen en gebruik. 

Een tweede vorm van persoonsgegevens die we verzamelen zijn openbare gegevens van activity tracking applicaties. Dit zijn ruimtelijke gegevens zoals:

 • Een afgelegde route (longitude-latitude gegevens).

 • Het tijdstip waarop dit plaatsvond.

 • Het type activiteit (hardlopen, fietsen etc).

 • Persoonsinformatie zoals geslacht, leeftijd en user-id van een betreffende gebruiker.

 

M.b.t. de nieuwe privacy wetgeving berust ons recht op het verzamelen van deze activity tracking gegevens op de grondslag ‘noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen’.

Dit houdt in de eerste plaats in dat een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om uw bedrijfsactiviteiten te verrichten. In ons geval is het visualiseren van ruimtegebruik en beleving de kern van onze bedrijfsvoering, de noodzaak voor het verzamelen van deze gegevens staat buiten kijf. Ten tweede moet de verwerking van de persoonsgegevens ‘noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang’. De verwerking dient daarin getoetst te worden twee eisen: (1) subsidiariteit en (2) proportionaliteit. 

Subsidiariteit stelt dat het doel niet op een voor de betrokken personen (personen waarvan gegevens verzameld worden) minder nadelige manier bereikt kan worden. Voorzover ons bekend is er geen andere manier om ruimtelijk gedrag van onze doelgroepen (hardlopers, fietsers, wandelaars een andere recreanten) in beeld te brengen dan de methodes die wij gebruiken (gegevens verzamelen uit activity trackers).

 

Proportionaliteit stelt dat het doel van de verwerking ‘in verhouding staat tot de inbreuk voor de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt’. Er dient dus een afweging gemaakt te worden tussen onze belangen en de belangen van de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, dit dient vervolgens in verhouding tot elkaar te staan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ‘in verhouding staan’ is geen hard gedefinieerde grens van wat wel en niet kan. De belangen van ons vs. de persoon waarvan gegevens verzameld worden zijn verschillend, verschillende belangen kun je niet langs een meetlat leggen om feitelijk vast te stellen welke het grootst zijn. Wat we wel kunnen doen, is (a) uitleggen waarom ons belang groot en noodzakelijk is (reeds gedaan) en (b) uitleggen hoe wij de ‘schending’ van iemands privacy zo klein als mogelijk proberen te houden. Wij achten de schending van privacy zeer klein omwille van de volgende principes die wij toepassen in ons werk:

 

 • We verzamelen alleen openbare data. Dat wil zeggen, het zijn gegevens die op een ander platform (website) openbaar zichtbaar zijn. Hier heeft elke persoon de keuze of hij/zij zijn gegevens als openbaar inzichtelijk/beschikbaar instelt of niet. Deze gegevens zijn dus niet nieuw vergaard of aan een persoon onttrokken, het betreft het samenbrengen van gegevens die op verschillende locaties al openbaar zijn. Indien een persoon op een platform ervoor kiest om zijn/haar gegevens op ‘prive’ in te stellen, zijn de gegevens voor ons niet verzamelbaar.

 

 • Ten tweede verzamelen we de gegevens ook zo onpersoonlijk mogelijk. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we (indien mogelijk) een ‘user-id’ verzamelen in plaats van iemands daadwerkelijke naam. Hiermee leiden de persoonsgegevens die wij bezitten niet tot een door ons herkenbaar persoon.

 

 • We bewaren data niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is.

 

 • Verzamelde persoonlijke informatie wordt nooit op een individueel niveau onderzocht of gevisualiseerd. We zijn geïnteresseerd in het (ruimtelijk) gedrag van diverse doelgroepen zoals ‘hardlopers’ of ‘racefietsers’, gedrag van een of enkele individuen is vanuit dat kader voor ons niet interessant. De afbeeldingen en publicaties die wij openbaar weergeven zijn dan ook nooit herleidbaar tot een individu.

 

 • De beheerder/eigenaar van dit platform wordt altijd om toestemming gevraagd voor het verzamelen van deze informatie. Indien er geen toestemming gegeven wordt, verzamelen we hier geen gegevens.

 

 • We delen nooit ruwe persoonsgegevens met andere partijen. Wat we delen zijn visualisaties van (ruimtelijk) gedrag van groepen, niet de persoonlijke ruimtelijke gegevens (zoals longitude/latitude gegevens van activiteiten).

 

 

Informatieplicht

 

Onder de nieuwe AVG bestaat de verplichting tot het informeren van de persoon van wie gegevens verzameld worden. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen, namelijk als het onmogelijk is om de betrokkene te informeren, of wanneer het een onevenredige inspanning zou vragen. In het geval van de gegevens van ‘activity tracking applicaties’ geldt dat het simpelweg niet mogelijk is om deze gebruikers direct te contacten; we hebben geen contactgegevens van deze gebruikers en kunnen deze ook niet direct traceren.

 

We vermelden in de rapporten van elk onderzoek echter wel welke bronnen van informatie gebruikt zijn. Deze rapporten staan zowel bij onze ‘projecten’ op de website als bij ‘publicaties’ op de website. Ieder persoon kan op basis daarvan herkennen of hij/zij mogelijk tot deze groep behoort. Onze contactgegevens (te weten: info@track-landscapes.com) staan op onze website vermeld, eenieder kan bij ons navraag doen naar de gegevens die we van hem/haar bezitten. Zij/hij kan die informatie overhandigd krijgen en kan ook eisen deze gegevens te verwijderen. Hier zullen we dan uiteraard gehoor aan geven.